Kontakt

                                                                                                                      

 

Monika Straková 

Praha 5 - Stodůlky

Czech republic

 

 

monikastrak@seznam.cz

mon.strakova@gmail.com

 

Tel: +420 732 757 825